RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terenie Polski zacznie być stosowane Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Kancelaria już od wielu miesięcy dokłada znacznych starań, by należycie dostosować się do nowej regulacji prawnej oraz wspomóc swoich Klientów w zakresie wynikającym z prowadzonej współpracy. Prawnicy Spółki nie tylko biorą udział w debacie publicznej, moderowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, sporządzają opinie prawne i stanowiska – zarówno dla Ministerstwa Cyfryzacji, jak i dla Klientów, ale również uczestniczą w szkoleniach i wymianach poglądów z innymi praktykami prawa, w tym w zakresie masowego przetwarzania danych osobowych, w tym danych osobowych „szczególnych” (dawniej: „wrażliwych”).

rodoII

By sprostać wyzwaniu RODO, Kancelaria przeprowadziła zmiany w sposobie swojego działania, w tym wdrożyła procedury opierające się m. in. na zasadach privacy by default oraz privacy by design, według których ochrona danych osobowych jest przyjęta jako domyślna i uwzględniana już na etapie projektowania zmian w procesach biznesowych zachodzących w Kancelarii oraz planowania ulepszeń we wspomagającym ich przebieg oprogramowaniu.

Przyjęte zasady pozwalają zapewnić, że proces przetwarzania danych osobowych spełnia zasadę minimalizacji danych, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności, które to zasady stanowią główne filary nowej regulacji prawnej.

Uwzględniając potencjalne ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane, Spółka przeprowadziła analizę data protection impact assessment (DPIA), wypracowane zaś wyniki umożliwiły dopasowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych tak, by zapewnić, że przetwarzane dane osobowe pozostaną  poufne, wiarygodne i dostępne.